2013-09-18

1:0

: , , , , , , , , (), ( ), ()

: , , (), , (), , , , , , ()

:

, , - , ,

: Hyundai.

1:3

: , , , , , (), , , (), ,

: , , , (), (), , , (), , ,

: (2),

, -